Conference

Topics On Nevanlinna Theory And Complex Hyperbolicities

Time: Jul 14 - Jul 27, 2019

Venue: Fudan University, Shanghai

Speakers

Kenneth Ascher (Princeton)
Shiferaw Berhanu (Temple)
William Cherry (North Texas)
Ya Deng (Chalmers /Gothenburg)
Gordon Heier (Houston)
Steven Lu (Québec à Montréa)
Ngaiming Mok (Hong-Kong)
Tuen Wai Ng (Hong-Kong)
Junjiro Noguchi (Tokyo)
Erwan Rousseau (Aix-Marseille)

 

Nessim Sibony (Orsay/KIAS)
Yum-Tong Siu (Harvard)
Shengli Tan (East China Normal)
Amos Turchet (Washington)
Julie Wang (Academia Sinica)
Songyan Xie (Chinese Academy of Sciences)
Sai-Kee Yeung (Purdue)
Jianhua Zheng (Tsinghua)
Tuen-Wai Ng (Hong-Kong)

Schedule

Organizer(s)

Boyong Chen (Fudan); Xiaojun Hunag (Rutgers); Qingchun Ji (Fudan ); Min Ru (Houston); Weixiao Shen (SCMS/Fudan), Xiangyu Zhou (Chinese Academy of Sciences)

Sponsor(s)

Shanghai Center for Mathematical Sciences

Contact us

Haoran Wu(wuhaoran@fudan.edu.cn)

Address: No,2005 Songhu Road, Shanghai,China

Postcode: 200438 Tel: 021-31243880 Fax:021-31244000

Email: scms@fudan.edu.cn

Copyright @2016All Aight Reserved.Shanghai Center for Mathematical Sciences